Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

V Pz 19/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-07-09

Sygn. akt V Pz 19/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska (spr.)

Sędziowie: SO Beata Łapińska

SO Mariola Mastalerz

Protokolant: asyst. sędz. Sławomir Fert

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Z. G.

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Ł.

o przywrócenie do pracy

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

z dnia 18 kwietnia 2014r.

sygn. akt IV P 57/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 21 marca 2014 roku powódka A. M. wniosła o przywrócenie do pracy u pozwanego Z. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Ł. i odszkodowanie za pozostawanie bez środków do życia w kwocie 5.000 złotych.

Zarządzeniem z dnia 21 marca 2014 roku powódka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu oraz wskazanie numeru PESEL – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

Zarządzenie powyższe zostało doręczone powódce w dniu 31 marca 2014 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 6).

Wobec bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych pozwu Przewodniczący IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2014 roku wydanym na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrócił pozew.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie złożonym dnia 2 maja 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej) powódka wskazała, że podając numer PESEL w sądzie miała przy sobie odpis pozwu, ale przez pomyłkę zabrała go do domu.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył,
co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Konsekwencją uchybienia terminowi do uzupełnienia braków formalnych jest zwrot pisma (art. 130 § 2 k.p.c.).

Dokonując wstępnego badania sprawy, Sąd Rejonowy wezwał powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez wskazanie numeru PESEL oraz złożenie odpisu pozwu. Była to niewątpliwie czynność prawidłowa, albowiem zgodnie z treścią art. 126 § 2 k.p.c. gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno oprócz wymogów określonych w art. 126 § 1 k.p.c., zawierać m.in. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną. Zgodnie zaś z treścią art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych było przy tym jasne, wskazano w nim jakie braki i w jakim terminie mają zostać uzupełnione oraz jaki będzie rygor niewykonywania powyższego zarządzenia.

W ocenie Sądu Okręgowego wobec nieuzupełnienia przez powódkę w zakreślonym terminie braków formalnych pozwu zastosowanie rygoru przewidzianego art. 130 § 2 k.p.c. było w pełni uzasadnione. Oceny tej nie zmienia fakt, że powódka nie złożyła odpisu pozwu przez pomyłkę. Dodać należy, iż powódka podała w zażaleniu, że podała w sądzie numer PESEL jednakże analiza akt sprawy wskazuje, iż także tego braku formalnego powódka nie uzupełniła. W aktach brak jest bowiem jakiejkolwiek wzmianki w tym przedmiocie.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uznał zażalenie za nieuzasadnione i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Ostrowicz - Siwek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Marczyńska,  Beata Łapińska ,  Mariola Mastalerz
Data wytworzenia informacji: