Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

I C 504/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-11-18

Sygn. akt I C 504/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 9 kwietnia 2014 roku skierowanym przeciwko pozwanym M. D. i D. D. powódka I. G. reprezentowana przez pełnomocnika – radcę prawnego J. M. wnosiła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego tj. opatrzonego klauzulą wykonalności prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek (...) w R. Wydział II Cywilny z dnia 1 lutego 2012 roku , sygn. akt II Nc 11/12 , którym zasądzono solidarnie z Ł. B. od powódki na rzecz pozwanych kwotę 175.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 5.822,00 złotych .

( k.3-8)

Powódka reprezentowana przez pełnomocnika wnosiła także o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą KM 1136/12 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. R. T. zważywszy na zaawansowany etap egzekucji z nieruchomości – termin pierwszej licytacji wyznaczony został na dzień 14 kwietnia 2014 roku .

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w P. zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygnaturą (...)przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w R. R. T. .

( k.29-31)

Na skutek zażalenia strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Ł.zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób , że oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia .

( k.118-121)

W odpowiedzi na pozew z dnia 15 maja 2014 roku pełnomocnik pozwanych M. D. i D. D. – radca prawny K. O. wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych .

W uzasadnieniu swojego stanowiska pełnomocnik pozwanych podniósł , że w jego ocenie twierdzenia powódki w pozwie pozbawione są podstawy faktycznej i prawnej , wskazane dowody nie zasługują na uwzględnienie . Wskazać należy ,że powódka dobrowolnie i bez żadnego przymusu podpisała umowę pożyczki i zarówno powódka , jak i zobowiązany solidarnie dłużnik Ł. B. nie wywiązali się z zobowiązania zwrotu pożyczonej kwoty. Pozwany M. D. nigdy nie zachowywał się wobec powódki agresywnie .

Powódka wraz z Ł. B. zawarła z pozwanymi umowę pożyczki bez jakichkolwiek nacisków i gróźb bezprawnych .

( k.81-85)

W toku postępowania pełnomocnik powódki poparła powództwo.

Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa w sprawie i ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania pozwanego .

( dowód: stanowiska pełnomocników stron postępowania nagranie audio-video z dnia 22 października 2014 roku 00:01:17- 00:03:58 k.135,140)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 15 stycznia 2011 roku powódka I. G. i Ł. B. z którym powódka pozostawała w nieformalnym związku zawarli z pozwanymi M. D. i D. D. umowę pożyczki .

Umowa pożyczki została podpisana przez powódkę i Ł. B. bez jakichkolwiek nacisków i gróźb bezprawnych ze strony pozwanych .

Na podstawie umowy pożyczki powódka I. G. wraz z Ł. B. zobowiązali się solidarnie do zwrotu kwoty 170.000,00 złotych wraz z umownymi odsetkami w kwocie 5.000,00 złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku .

Tytułem zabezpieczenia powódka I. G. i Ł. B. wystawili pozwanym weksel in blanco , który pozwani mogli wypełnić w przypadku nie wywiązywania się pożyczkobiorców z umowy pożyczki .

( dowód: odpis umowy pożyczki z dnia 15 stycznia 2011 roku wraz z kopią weksla k. 53-55 , nagranie audio -video z dnia 22 października 2014 roku zeznania pozwanego M. D. 00:28:55- 00:39:33 k.138,139,140 )

W związku z brakiem zwrotu przedmiotowej kwoty pozwani wypełnili weksel in blanco zgodnie z deklaracją wekslową wskazaną w umowie pożyczki oraz wezwali powódkę i Ł. B. do wypełnienia weksla i zapłaty kwoty 175.000,00 złotych . W/w wezwania zostały wysłane dnia 23 stycznia 2012 roku .

( dowód: odpis wezwań do zapłaty z dnia 9 stycznia 2012 roku wraz z dowodami wysłania pisma k.56-64)

Powódka nie zareagowała na w/w wezwania , nigdy nie kwestionowała faktu istnienia zobowiązania. Wobec braku zapłaty za wypełniony weksel pozwani pozwem z dnia 27 stycznia 2012 roku skierowanym do Sądu Okręgowego w G. zażądali zapłaty kwoty 175.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

( dowód: pozew z dnia 27 stycznia 2012 roku k. 65- 66)

Nakazem zapłaty Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek (...) w R. Wydział II Cywilny z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie o sygn. akt II Nc 11/12 zasądził od powódki solidarnie wraz z Ł. B. na rzecz pozwanych kwotę 175.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 5.822 złotych .

Powódka nie wniosła zarzutów od w/w orzeczenia , nigdy nie kwestionowała istnienia zobowiązania . Niniejszy nakaz zapłaty uprawomocnił się . Sąd z urzędu nadał klauzulę wykonalności w/w nakazowi zapłaty dnia 28 maja 2012 roku .

( dowód : nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek (...) w R. Wydział II Cywilny z dnia 1 lutego 2012 roku k.67, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 28 maja 2012 roku k.68 )

W oparciu o w/w tytuł wykonawczy pozwani złożyli w dniu 6 czerwca 2012 roku wniosek egzekucyjny celem egzekucji należności wskazanych w nakazie.

Na podstawie prowadzonej egzekucji komornik sądowy zajął wierzytelności przysługujące powódce i Ł. B. , w tym nieruchomości należące do powódki położone w gminie G. .

Na podstawie nakazu zapłaty z dnia 1 lutego 2012 roku pozwani wszczęli postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym R. T. przy Sądzie Rejonowym w Radomsku pod sygnaturą akt (...) .

Powódka nie reagowała na wszelką korespondencję od komornika w przedmiocie wezwania do zapłaty długu , wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Komornik Sądowy na podstawie złożonego wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości przystąpił do opisu i oszacowania w/w nieruchomości .

( dowód : wniosek o wszczęcie egzekucji k.69-70, obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości k.71)

Powódka na etapie postępowania egzekucyjnego składała skargę na czynności komornika , co było podstawą do odwołania pierwszego terminu licytacji .

W skardze na czynności komornika powódka nigdy nie wskazywała , iż przedmiotowe roszczenie pozwanych jest bezzasadne , wskazywała na błędny w jej ocenie sposób oszacowania nieruchomości stanowiących jej własność .

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w R. Wydział I Cywilny oddalił skargę na czynności komornika jako całkowicie bezzasadną .

( dowód : odpis postanowienia z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I Co 1019/13 k.72-74 )

I. G. prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą CZEKOLADA I. G. . Pozwany M. D. pozostawał we wzajemnych relacjach gospodarczych z powódką i Ł. B. , nigdy nie zachowywał się agresywnie wobec powódki i chciał pomóc powódce finansowo , pożyczając jej pieniądze tymbardziej , że już wcześniej z pomocy takiej korzystał Ł. B. . Umowa pożyczki została podpisana przez powódkę i jej partnera bez jakichkolwiek nacisków i gróźb . Pożyczkobiorcy nie wywiązywali się ze spłaty długu i nawet by okoliczność tą odwlec w czasie wyjechali za granicę w lipcu 2012 roku . Pomiędzy stronami postępowania toczyły się rozmowy co do zwrotu pożyczki , nigdy nie było jakichkolwiek prób nacisków , czy też gróźb ze strony pozwanego przy zawieraniu umowy pożyczki . Pozwany M. D. chciał pomóc powódce i jej partnerowi. Wcześniej także finansowo pomagał Ł. B. .

Powódka nie tylko z pozwanymi zawierała umowy pożyczki .

W bliskim okresie powódka zawarła szereg innych umów pożyczki, których nie spłacała , m.in. pożyczki udzieliła jej E. C. .

Po wydaniu nakazu zapłaty Ł. B. i I. G. nie kontaktowali się z pozwanymi , nigdy wcześniej nawet przed wyjazdem za granicę nie kwestionowali faktu udzielenia pożyczki .

I. G. wówczas gdy powzięła informację o tym , że odziedziczyła nieruchomości położone w G. postanowiła za wszelką cenę nie dopuścić do licytacji tych nieruchomości .

( dowód : postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie I Ns 750/11 w aktach komorniczych(...) k.26 , nagranie audio -video z dnia 22 października 2014 roku zeznania pozwanego M. D. 00:28:55- 00:39:33 k.138,139,140 , umowy pożyczki zawarte przez powódkę z E. C. k.98-102 v., )

Powódka w dniu 11 lipca 2013 roku złożyła pozwanym oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy pożyczki z dnia 15 stycznia 2011 roku i podpisania weksla in blanco zabezpieczającego wierzytelność .

Pozwani odmówili odebrania przesyłki .

W oświadczeniu powódka podniosła, że działała pod wpływem groźby bezprawnej ze strony M. D. uzasadniającej obawę poważnego niebezpieczeństwa osobistego oraz majątkowego wobec niej i Ł. B. .

( dowód : oświadczenie powódki o uchyleniu się od skutków prawnych z dnia 11 lipca 2013 roku k.23 )

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w niniejszej sprawie jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie .

Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia powódka wskazuje art. 840.§ 1 pkt.1 k.p.c. zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1)przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

Zdarzeniem, na którym oparto klauzulę wykonalności, jest tytuł egzekucyjny. W piśmiennictwie od dawna zwraca się uwagę, że należy odróżniać sytuację, gdy tytuł egzekucyjny korzysta z powagi rzeczy osądzonej (orzeczenie sądu oraz orzeczenia zrównane z nim pod względem skutków, np. wyrok sądu polubownego - por. uwagi do art. 776 i n.) oraz gdy tytuł ten takiej cechy nie posiada. Brzmienie art. 840 § 1 pkt 1 ustalone od dnia 5 lutego 2005 r. sankcjonuje utrwalone poglądy doktryny i orzecznictwa. Powództwo opozycyjne oparte na omawianej podstawie, jest dopuszczalne, o ile nie występują przeszkody w postaci niedopuszczalności drogi sądowej, powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu. Dłużnik nie może w drodze tego powództwa zmierzać do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia sądu stanowiącego tytuł egzekucyjny (por. m.in. wyrok SN z dnia 12 grudnia 1972 r., II PR 372/72, OSP 1973, z. 11, poz. 222), ale może przeczyć treści innych tytułów egzekucyjnych, których nie chroni prawomocność materialna ( res iudicata) czy zawisłość sporu ( lis pendens), m.in.: ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym, aktu notarialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego (postanowienie SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 78/03, Prok. i Pr.-wkł. 2004, nr 6, poz. 36).

Twierdzenia powódki jakoby pozwany M. D. groził jej i zmuszał do podpisania umowy pożyczki są nie do przyjęcia . Powódka i dłużnik solidarny Ł. B. bez żadnego przymusu podpisali umowę pożyczki i nie wywiązywali się z zobowiązania zwrotu pożyczonej kwoty. Co więcej powódka była świadoma , że toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe o zwrot pożyczki i nigdy na etapie postępowania sądowego nie kwestionowała zasadności roszczenia. I. G. od dnia otrzymania nakazu zapłaty miała możliwości złożenia zarzutów , czego nie uczyniła . Już w treści pozwu podniosła , że Ł. B. borykał się z trudnościami finansowymi , nigdy wcześniej nie wskazywała , że była zmuszana do podpisania jakichkolwiek umów pożyczki .

Powódka dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego , jedynie w celu przedłużenia postępowania składała skargę na czynności komornika , co było podstawą do odwołania pierwszego terminu licytacji . Powódka w treści skargi na czynności komornika , nigdy nie podnosiła , iż przedmiotowe roszczenie pozwanych jest bezzasadne , wskazując jedynie na błędny w jej mniemaniu sposób oszacowania nieruchomości stanowiących jej własność .

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział I Cywilny oddalił skargę na czynności komornika jako całkowicie bezzasadną .

Umowa pożyczki została zawarta w dniu 15 stycznia 2011 roku natomiast oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych podpisanej umowy pożyczki zostało złożone dnia 11 lipca 2013 roku. Powódka jako podstawę ustania obawy przed groźbą wskazuje , iż ustała ona w dniu wyjazdu za granicę 11 lipca 2012 roku . Powódka złożyła oświadczenie dokładnie rok od dnia wyjazdu wraz z Ł. B. za granicę i wyjeżdżając poza grancie kraju nie interesowała się spłatą zadłużenia wobec pozwanych , a także wykazaniem bezzasadności roszczenia. Dopiero w momencie kiedy powódka na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dowiedziała się o fakcie , iż odziedziczyła nieruchomości położone w G. postanowiła nie dopuścić do ich licytacji .

I. G. nigdy wcześniej nie wskazywała jakoby została zmuszona do podpisania umowy pożyczki , czy też stosowano wobec niej groźby karalne , oznacza to , że uznała roszczenie o zapłatę kwoty z tytułu nakazu zapłaty , nie składała zarzutów od nakazu zapłaty , nie kwestionowała zawartej umowy pożyczki pomiędzy stronami .

Jej twierdzenia złożone w toku postępowania są gołosłowne , nieuzasadnione oraz nie potwierdzone żadnymi dowodami . I. G. tym postępowaniem zmierza w ocenie Sądu do przedłużenia postępowania egzekucyjnego w sprawie i tym samym odciągnięcia w czasie zaspokojenia w drodze egzekucji pozwanych .

W świetle zgromadzonego już materiału dowodowego Sąd oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków wskazanych przez powódkę na potwierdzenie jej roszczenia gdyż przeprowadzenie tych dowodów miałoby na celu przedłużenie postępowania w sprawie i niczego nowego nie wniosłoby do postępowania . Ponadto powódka wnosiła o przesłuchanie świadków w drodze pomocy sądowej co miałoby też na celu przedłużenie postępowania w sprawie . Powódka wskazuje na świadków osoby, które w dalszym ciągu są dłużnikami wobec pozwanych , jak np. Ł. B. .

W świetle powyższego Sąd oddalił powództwo , nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia na podstawie art. 840. § 1 pkt.1 k.p.c.

Nadto należy podnieść, że powódka nie uprawdopodobniła iż oświadczenie o uchyleniu się od skutków wadliwego oświadczenia woli złożyła w terminie wynikającym z art. 88 § 2 k.c. Zgodnie bowiem z treścią art.61 § 1 k.c. oświadczenie woli , które ma być złożone innej osobie , jest złożone z chwilą , gdy doszło do niej w taki sposób , że mogła zapoznać się z jego treścią . W tym przypadku powódka złożyła na potwierdzenie skutecznego doręczenia pozwanym swojego oświadczenia z dnia 11 lipca 2013 roku pismo nazwane potwierdzeniem odbioru, na którym znajomy powódki , który miał doręczyć pozwanym oświadczenie powódki wpisał , że odbiorca odmówił pokwitowania odbioru. Taki sposób próby przekazania przesyłki, nie za pośrednictwem operatora pocztowego , nie świadczy o tym , że oświadczenie woli nadawcy doszło do adresata w określonej dacie w sposób przewidziany w art. 61 § 1 k.c. Powódka nie uwiarygodniła zatem nawet , że złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy z dnia 15 stycznia 2011 roku w ustawowym terminie .

Z tych wszystkich względów Sąd oddalił powództwo w niniejszej sprawie .

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nie obciążył powódki I. G. obowiązkiem uiszczenia kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w P. od oddalonego powództwa , tj. opłatą sądową od pozwu .

Na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd nie obciążył powódki obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego na rzecz pozwanych D. D. i M. D., w tym kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm prawem przepisanych .

W ramach zwrotu kosztów procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z przepisami § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.) Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanych kwotę 3.634 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Kwota ta obejmuje koszty zastępstwa procesowego – 3.600 złotych , opłatę skarbową od pełnomocnictwa – 2 x 17 złotych .

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Libiszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: