Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

III K 37/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-05-22

Sygn. akt III K 37/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Sławomir Cyniak

Protokolant starszy sekretarz Iwona Sochacka

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Beaty Wojciechowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2018 roku

sprawy

T. M.

syna B. i J. z domu B.

urodzonego (...) w R.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278§1 kk, popełniony w dniu 21 listopada 2015 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby 3 lat i 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 roku zarządzono wykonanie powyższej kary 1 roku pozbawienia wolności, kara nie została wykonana;

II.  Sądu Rejonowego w R. z dnia 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278§1 kk, popełniony w dniu 9 kwietnia 2017 roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, kara została wykonana;

III.  Sądu Okręgowego w P.z dnia 17 października 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 280§2 kk, popełniony w dniu 27 czerwca 2017 roku, na karę 4 lat pozbawienia wolności, kara nie została wykonana, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 28 czerwca 2017 roku godzina 7:10 do dnia 21 września 2017 roku godzina 7:10;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku opisanym w punkcie I oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku opisanym w punkcie III łączy i wymierza T. M. karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. ustala, że w pozostałym zakresie wyroki opisane w punktach I i III podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. na podstawie art.577 kpk zalicza T. M. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy pozbawienia wolności od dnia 28 czerwca 2017 roku godzina 7:10 do dnia 21 września 2017 roku godzina 7:10;

4. na podstawie art. 572 kpk, w odniesieniu do wyroku opisanego w punktach II, postępowanie umarza;

4. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokat D. K. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

5. koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 37/18

UZASADNIENIE

T. M. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P.z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278§1 kk, popełniony w dniu 21 listopada 2015 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych. Wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat. Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2018 roku zarządzono wykonanie powyższej kary 1 roku pozbawienia wolności. Karę tę skazany rozpoczął odbywać w dniu 01.02.2018r., koniec przypada na dzień 01.02.2019r.

II.  Sądu Rejonowego w R. z dnia 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278§1 kk, popełniony w dniu 9 kwietnia 2017 roku, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Kara ta została wykonana do dnia 19.01.2018r.

III.  Sądu Okręgowego w P. z dnia 17 października 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 280§2 kk, popełniony w dniu 27 czerwca 2017 roku, na karę 4 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 28 czerwca 2017 roku godzina 7:10 do dnia 21 września 2017 roku godzina 7:10. Kara nie została odbyta.

(dane o karalności k. 63-64, 85-86, odpisy wyroków k. 14-15, 21, 31-32, 68-69, odpis postanowienia k. 50, obliczenia kary k. 22, 80, opinia k. 87)

Skazany T. M. obecnie odbywa karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie (...). Zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności należy ocenić jako poprawne. Nie był karany dyscyplinarnie, wielokrotnie nagradzany. W stosunku do przełożonych prezentuje postawę i zachowanie regulaminowe. Karę odbywa w systemie zwykłym, pracuje nieodpłatnie w kuchni działu kwatermistrzowskiego, z obowiązków z tym związanych wywiązuje się dobrze.

(opinia o skazanym k. 36-37, 87)

W złożonym wniosku skazany wnosił o wydanie wyroku łącznego obejmującego wcześniejsze wyroki, przy zastosowaniu pełnej absorpcji, deklarując chęć pomocy najbliższym.

(wniosek k. 13)

Podczas rozprawy obrońca przyłączył się do wniosku skazanego i wnosił o wydanie wyroku łącznego przy zastosowaniu pełnej absorpcji w zakresie wymierzenia kary łącznej. Prokurator także wnosił o wydanie wyroku łącznego i wymierzenie kar łącznych z wyroków, które podlegają łączeniu, przy zastosowaniu kumulacji.

(protokół rozprawy k. 92-93)

Sąd zważył co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż wyroki skazujące zostały wydane pod rządami przepisów kodeksu karnego obowiązującymi po dniu 1 lipca 2015r., a zatem – po wejściu w życie przepisów nowelizujących powyższy kodeks, w tym m.in. w części dotyczącej zasad orzekania kary łącznej.

Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2015r. poz. 396), zawierającym regułę intertemporalną, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w znowelizowanym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem 1 lipca 2015r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie omawianych zmian.

W niniejszej sprawie konfiguracja skazań wskazuje, że T. M. skazany został trzema wyrokami jednostkowymi, wszystkie zapadły po dniu 1 lipca 2015r. i tym samym kwestię wymierzenia kary łącznej rozpatrywano na podstawie obecnie obowiązujących przepisów kodeksu karnego.

Stosownie do art. 85§1 i 2 kk, karę łączną orzeka się wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, zaś podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu kary.

Powyższy warunek został spełniony odnośnie wyroków opisanych w pkt. 1 i 3. Kara pozbawienia wolności orzeczona w wyroku opisanym w pkt. 2 została w całości wykonana.

Przechodząc do kwestii związanych z zasadami wymiaru kary łącznej, należy zaznaczyć, że żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w szczególności w postaci odpisów załączonych do akt wyroków z informacjami o odbyciu kar, danych o karalności, opinii o skazanym, nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności.

Orzekając karę łączną Sąd miał na uwadze wymierzone kary za poszczególne czyny, ilość ich popełnionych przez skazanego, ich czasookres, jak również postawę skazanego, jego wiek, warunki osobiste. Skazany jest osobą młodą, posiada właściwe relacje z najbliższą rodziną, w opinii funkcjonariuszy służby więziennej, są one bardzo dobre. Wzięto pod uwagę okres jaki upłynął od popełnienia czynów, tj. 1 rok i 7 miesięcy. Sąd uwzględnił opinię z jednostki penitencjarnej, która przemawiała za pozytywną oceną zachowania skazanego. Dodatkowo należy podkreślić dobrze ocenianą pracę wykonywaną przez skazanego w jednostce. Ponadto uwzględniono rodzaj naruszanego dobra, skierowane przeciwko mieniu, przy czym ostatni z czynów był najpoważniejszy, co znalazło odbicie w wymiarze kary.

Granice, w jakich Sąd Okręgowy mógł kształtować wymiar kary łącznej, zawarte były pomiędzy dwiema wartościami od 4 lat pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności.

Ważąc powyższe okoliczności Sąd zastosował częściową absorpcję i wymierzył karę łączną w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu wymierzona kara łączna powinna spełnić swoje cele zarówno zapobiegawcze i wychowawcze wobec skazanego T. M., jak i w zakresie prawidłowego kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Opinia z zakładu karnego wskazuje na prawidłowy przebieg resocjalizacji wobec skazanego, który po odbyciu wszystkich kar, w tym orzeczoną w niniejszym wyroku, powinien pozwolić mu na zmianę dotychczasowego sposobu życia i zaniechania powrotu na drogę przestępczą.

Jednocześnie na podstawie art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okresy pozbawienia wolności od dnia 28 czerwca 2017 roku godzina 7:10 do dnia 21 września 2017 roku godzina 7:10.

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie co do wydania wyroku łącznego w zakresie wyroku opisanego w pkt. 2.

Zasądzono na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. D. K. kwotę 147,60 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Koszty postępowania związanego z wydaniem wyroku łącznego Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa mając na uwadze sytuację majątkową skazanego, w tym odbywaną karę pozbawienia wolności.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Cyniak
Data wytworzenia informacji: